|  Projekt Erasmus+  | Ciele projektov

Cieľom projektu je predovšetkým rozvoj odborných vedomostí a praktických zručností účastníkov stáže. Okrem toho je dôležitým cieľom aj internacionalizácia našej školy prostredníctvom účasti na medzinárodnom projekte. U účastníkov by sme chceli ďalej rozvinúť jazykové kompetencie a aj sociálne kompetencie (začlenenie sa do kolektívu, práca v tíme a pod.).
Pre školu a učiteľov bude významným prvkom zapojenia sa do projektu získanie cenných skúseností zo spolupráce so zahraničnou prijímajúcou organizáciou a vybudovanie partnerských vzťahov v zahraničných školách na medzinárodnej úrovni, ktoré prispejú k prenosu informácií a skúseností z jednej krajiny do druhej.


Cieľ projektu u učiteľov je zameraný na získavanie skúseností a informácií pre porovnanie systému odbornej prípravy a vzdelávania žiakov v príbuzných technických odboroch v Portugalsku a na Slovensku. Zároveň, keďže stáž učiteľov sa vykoná v dostatočnom časovom predstihu pred odbornou stážou žiakov, bude mobilita učiteľov zameraná aj na prípravu bezproblémovej stáže žiakov.
Cieľ projektu pre žiakov je zvýšiť kvalitu praktickej odbornej prípravy zdokonalením odborných vedomostí a praktických zručností a tým zlepšiť ich možnosť uplatnenia na trhu práce. Budú vedení ku zodpovednosti a samostatnosti a stanú sa konkurencieschopnou pracovnou silou, ktorá zodpovedá požiadavkám modernej doby.