|  Smernice školy | Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach...

aktualizované: 27. 04. 2018

Interné normy a smernice školy:
-  Organizačná štruktúra platná od 01. 06. 2018
-  Organizačná štruktúra platná od 01. 05. 2018
-  Organizačná štruktúra platná od 01. 01. 2018
-  Organizácia šk. roka 2017/2018

-  Školský poriadok
-  Klasifikačný poriadok
-  Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti...
-  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2016/2017
-  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2015/2016
-  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2014/2015

-  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2013/2014
-  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2012/2013
-  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2011/2012
-  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2010/2011
-  Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2009/2010