|  Štvorročné študijné odbory

2381 M strojársvo | špecializácia na grafické systémy
Absolvent je schopný samostatne vykonávať činnosti THP pracovníkov v oblasti strojárskeho priemyslu. Absolventi sú pripravení vykonávať práce konštrukčného, technologického, prevádzkového a riadiaceho charakteru v závislosti od absolvovania voliteľných predmetov. Počas štúdia si žiaci volia smer vzdelávania výberom voliteľných predmetov.

Absolventi zameraní na grafické systémy získajú poznatky z oblasti technických výpočtov, navrhovania častí strojov, programovanie CNC strojov, meraní v strojárstve  a spracovania technickej dokumentácie s používaním CAD programov od firmy Autodesk - AutoCAD a Autodesk Inventor, kancelárskeho balíka MS Word, Excel a PowerPoint ako aj získavanie technických informácií prostredníctvom internetu. Výkresová dokumentácia
sa robí výlučne s použitím PC!
Počas štúdia môžu žiaci využívať bezplatne výukové licencie firmy Autodesk.

Viac o odbore strojárstvo:
- prezentácia odboru
- ukážky modelovania v CAD (práce žiakov)
- skúška spájkovaných spojov
- demontáž dvojstupňovej prevodovky
- dvojstupňová prevodovka
- vysypovač vozíkov pre kovový odpad

Absolvent získa úplné stredné odborné vzdelanie s vysvedčením o maturitnej skúške.


2697 K mechanik elektrotechnik
Absolventi sú schopní vykonávať činnosti spojené s montážou elektrických zariadení, so zapájaním jednoduchých i zložitých elektrických obvodov, ich oživovaním, nastavovaním, kontrolou a meraním. Budú teda schopní opraviť elektrospotrebiče v domácnosti. Odborne sú pripravení zvládnuť aj montáž , projektovanie rozvádzačov, elektrickej inštalácie a iných zariadení elektrickej silnoprúdovej a slaboprúdovej techniky. Študenti po skončení školy taktiež vedia pracovať s PC a ovládajú jeho operačný systém Windows + kancelársky balík Office. Majú znalosti z oblasti počítačových sietí, aplikačného softwaru a poznajú hardware počítača a jeho periférie.

Absolventi ovládajú základné princípy elektrotechnickej, elektronickej a riadiacej automatiky a konštrukcie automobilov, sú schopní vykonávať odborné práce v oblasti ako odborný elektrotechnický pracovník pre diagnostiku, servis a opravy elektronických zariadení motorových vozidiel.

Absolvent získa úplné stredné odborné vzdelanie s vysvedčením o maturitnej skúške
a výučný list.
Absolventi môžu získať osvedčenie o odbornej
elektrotechnickej kvalifikácii §21 - elektrotechnik podľa vyhlášky MPSVAR SR č.508/2009 Z.z

6341 M škola podnikania
Absolventi študijného odboru škola podnikania sa uplatnia ako:
- samostatne zárobkovo činné osoby (živnostníci) so zameraním na ekonomické, účtovné, finančné, daňové, manažérske, marketingové a iné biznis služby,
- samostatní odborní pracovníci v ekonomických činnostiach vo všetkých podnikových sférach súkromného sektoru a vo verejnej, či štátnej správe
(odborní ekonomickí pracovníci, finanční manažéri, manažéri účtovných oddelení, finanční kontrolóri, projektoví, marketingoví manažéri...),
- finanční, ekonomickí, účtovní poradcovia, podnikateľskí poradcovia ( po ukončení štúdia a absolvovaní príslušného vzdelávania a predpísaných skúšok daňový poradca a asistent audítora)...
- manažéri oddelení, vedúci manažéri malých a stredných podnikov,
- pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu so zameraním na ekonomiku, účtovníctvo-audítorstvo, manažment, marketing, právo, zahraničný obchod a podnikanie.

- absolvent získa kľúčové vedomosti z ekonomiky a ekonómie, marketingu a manažmentu, podnikania a účtovníctva, podnikateľsko-finančných analýz a podnikateľského práva, informačných technológii a aplikovanej informatiky, finančnej a ekonomickej matematiky , anglického a nemeckého jazyka . Všetky teoretické vedomosti si prakticky vyskúšajú v reálnej cvičnej firme, ktorá pôsobí pri našej škole ako odborný predmet,
- vykonávať všetky účtovné operácie jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracovať účtovné výkazy, finančné analýzy, účtovne uzávierky a závierky, spracovať účtovníctvo - JÚ,PÚ a mzdy na SW OMEGA, ALFA, OLYMP,
- absolvent získa základne údaje o medzinárodných účtovných štandardoch a finančného výkazníctva - uplatnenie IFRS v účtovníctve malých a stredných podnikateľských subjektoch,
- vypracovať daňové priznania pre DPH, daň z príjmu FO, daň z príjmu PO , daň zo ZČ, získa základne poznatky o spotrebných daniach, bude schopný vypracovať ročné zúčtovanie DzZČ a ZP,
- aplikovať výpočtovú techniku pri spracovaní ekonomických, administratívnych, obchodno-právnych informácií a marketingových prezentácii,
- spracovať písomnosti podnikateľsko-právneho a osobného charakteru, obchodno-právneho charakteru a ekonomických písomnosti, ovládať marketingové a podnikateľské zručnosti a vykonávať činnosti spojené s logistikou,
- absolvent získa odborné vedomosti z praktických kompetenciách manažmentu t.j. o priebehu pracovných procesov v organizáciách, informácii v manažmente, funkcií a princípov manažmentu, komunikácií, motivácií, sebariadenia a iných manažérskych zručností,
- vykonávať základne právne činnosti spojené s pracovno-právnym vzťahom, ovládať základne predpisy v oblasti podnikania, vedenia účtovníctva, daní a poplatkov, zákonníka práce, obchodného a občianskeho zákonníka, trestného práva a predpisov z oblasti medzinárodného podnikania t.j. znalosti z oblasti podnikateľského práva a právnej administratívy v podnikateľskej sfére, bude schopný samostatne vypracovať podnikateľský zámer, podnikateľský plán, finančný plán, marketingový plán , získa prehľad o podnikových činnostiach, hodnotových vyjadreniach podnikových činností,

- viac o odbore škola podnikania

Absolvent získa úplné stredné odborné vzdelanie s vysvedčením o maturitnej skúške.


3759 K komerčný pracovník v doprave
v šk. roku 2015/2016 neotvárame


Absolvent sa vie výstižne, pohotovo a kultivovane vyjadrovať v ústnom i písomnom prejave. Ovláda základnú slovnú zásobu dvoch cudzích jazykov a vie vhodne reagovať v bežných situáciách spoločenského styku s cudzincami. Chápe historické súvislosti, vie sa orientovať v súčasnom spoločenskom dianí, má svoje etické a estetické návyky.

Ovláda učivo stredoškolskej matematiky a pozná základy prírodných a technických vied. Má prehľad o vedecko technickom rozvoji so zreteľom na zvolené povolanie. Pozná základné princípy automatizácie a súčasného perspektívneho využitia osobných počítačov.
Odborná zložka profilu absolventa charakterizuje jeho schopnosti aplikovať získané odborné vedomosti a zručnosti v konkrétnych situáciách. Vie samostatne zaujať správne stanovisko k rôznym ekonomickým javom, vie objektívne zhodnotiť ekonomické situácie z hľadiska efektívnosti. Vie vecne a jazykovo správne vypracovávať písomnosti hospodárskeho charakteru v úradnom jazyku.

Absolvent ovláda vykonávanie činností v oblasti organizácie rôznych druhov dopráv podľa zamerania odboru, pričom využíva vedomosti o všeobecných ekonomických vzťahoch výrobnej činnosti a dopravy, organizácii a riadení výroby a menších pracovných kolektívov, ako aj vedomosti o informačnej sústave v doprave a službách.


Absolvent získa úplné stredné odborné vzdelanie s vysvedčením o maturitnej skúške

a výučný list.