|  Vedenie školy

Mgr. Miroslav Chamula | riaditeľ školy
riaditel@tazvolen.sk | chamula@tazvolen.sk | 045/5330689 | 0903535426

PaedDr. Elena Lásková | zástupkyňa riaditeľa školy pre všeobecnovzdelávacie predmety
laskova@tazvolen.sk
| 045/5330689

Ing. Ľuboš Halaj | zástupca riaditeľa školy pre odborné predmety a prax
halaj@tazvolen.sk


Ing., Mgr. Peter Gábor | vedúci úseku ekonomicko - technických činností
gabor@tazvolen.sk